Toruń, data 15.11.2021 r.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  
do 
projektu „Klub młodzieżowy na Majdanach”

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

 1. Projekt – projekt „Klub młodzieżowy na Majdanach” realizowany przez Toruńską Akademię Floretu Spółka non profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej: TAF) w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Dla Miasta Torunia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
 2. LSR- Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”.
 3. Obszar LSR- to 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.
 4. Biuro Projektu- siedziba klubu, ul. Majdany 1a.
 5. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[1]:
 6. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 7. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 8. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 9. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 10. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 11. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 12. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 13. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 14. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 15. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 16. osoby korzystające z PO PŻ.
 17. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

 • GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI
 1. Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła dokumenty rekrutacyjne i dostarcza je do Biura projektu.
 2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do Projektu z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 3. Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w Projekcie w dniu dostarczenia do Biura projektu dokumentów o których mowa w § 5.
 4. Kryterium obligatoryjne/dostępowe:

- wiek uczestnika – dzieci od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (źródło weryfikacji: PESEL lub legitymacja szkolna),

- zamieszkiwanie uczestnika na terenie obszaru LSR (źródło weryfikacji: oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

- przynależności do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem (źródło weryfikacji: oświadczenie lub zaświadczenie)

- oświadczenie uczestnika projektu (osoby zagrożonej), że nie bierze udziału w innym projekcie w ramach tego naboru nr 2/G/2020.

 1. W przypadku rekrutacji otoczenia kryterium obligatoryjnym będzie oświadczenie uczestnika, że jest on otoczeniem osoby zagrożonej, biorącej udział w projekcie oraz zamieszkiwanie na obszarze LSR.

 

 • REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie od 18.10.2021 r., będzie miała charakter ciągły wsparty promocją i informowaniem mieszkańców o celach i przebiegu planowanych działań oraz oferowanym wsparciu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu.
 4. Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne w biurze Klubu (biurze projektu) oraz na stronie internetowej.
 5. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 6. W przypadku niedostatecznej ilości chętnych zostaną zintensyfikowane działania dodatkową kampanią promocyjno-informacyjną. Po przeprowadzeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. TAF zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu/stronie internetowej projektu.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021 r.
 • ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
 1. Formularz uczestnika projektu
 2. Oświadczenie RODO
 3. Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej
 4. Oświadczenie o byciu otoczeniem
 5. Umowa z uczestnikiem projektu
 6. Umowa z otoczeniem

 

[1]  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: