Zgodnie z Rozporzą…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwią…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy poniższe informacje:

    1. Administratorem danych osobowych jest Toruńska… Akademia Floretu Sp. z o.o. z siedzibą… w Toruniu (87-100) przy ulicy Słodkiej 20, KRS 0000834585, NIP 8792720888, REGON 385815933. Dane do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    2. Administrator przetwarza dane osobowe w następują…cych celach:
 1. Zawarcie i realizacja umowy czł‚onkowskiej  na podst. art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 2. Sprawdzanie obecności Zawodnika na treningu  na podst. art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 3. Zgł‚aszanie Zawodnika do udziału w zawodach i obozach €“ na podst. art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 4. Promocja Klubu i informacja o dział‚alnoś›ci Klubu m.in. w materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz w mediach społ‚ecznościowych  na podst. art.6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 5. Ogłaszanie wyników zawodów oraz osią…gnięć‡ poszczególnych Zawodników  na podst. art.6 ust.1 lit.f) RODO.
 6. Zawarcie i realizacja umowy z klientami, kontrahentami, sponsorami, dostawcami i innymi podmiotami €“ na podst. art.6 ust.1 lit. b) RODO.
 7. Wykonywanie ustawowych obowiązków Administratora, w szczególnoś›ci podatkowych i sprawozdawczych  na podst. art.6 ust.1 lit. c) RODO.
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie należącym i użytkowanym przez Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na podst. art.6 ust.1 lit. f) RODO.
    1. Okres przetwarzania danych osobowych:
 1. Dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego  przez 30 dni, a w przypadku powstania roszczeń„ cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 2. Dane dotyczą…ce pozostałych celów przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    1. Podmioty, którym mogą zostać‡ udostępnione dane osobowe:
 1. Polski Związek Szermierczy sprawują…cy nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działaniem Klubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podmioty współpracujące w zakresie usł‚ug wsparcia IT oraz dostarczają…ce oprogramowanie informatyczne.
 4. Podmioty współpracujące w zakresie usł‚ug prawnych.
 5. Podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i likwidacji szkód.
 6. Podmioty współpracujące w zakresie usług finansowych.
 7. Podmioty administrują…ce mediami społecznoś›ciowymi, np. Facebook. W związku z tym dane osobowe mogą być‡ przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
    1. Prawa osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Każda osoba ma prawo dostę™pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, realizacji umowy lub wypelnienia obowiązku prawnego ciążą…cego na Administratorze.
 2. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  w zakresie celów, na które został‚a wyrażona zgoda. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnię™ciem.
 3. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawa.
    1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudniać‡ lub uniemożliwiać‡ członkostwo w Klubie.
    2. Dane osobowe nie podlegają… zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować‡ się™ z Katarzyną Doering & Partnerzy. Dane do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..